advokat-astardjieva.bg Адвокат Грета Астарджиева - София

advokat-astardjieva.bg
Title: Адвокат Грета Астарджиева - София
Keywords: адвокат, адвокат софия, адвокат вещно право софия,адвокат облигационно право софия,адвокат трудово право софия,адвокат семейно право софия,адвокат наследствено право софия,адвокат търговско право со...
Description: Страница на Адвокат Грета Астарджиева и Адвокат Алена Гачева съдържаща информация за контакти и правни услуги
advokat-astardjieva.bg is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. advokat-astardjieva.bg has 43% seo score.

advokat-astardjieva.bg Information

Website / Domain: advokat-astardjieva.bg
Website IP Address: 91.196.124.100
Domain DNS Server: ns41.superhosting.bg,ns42.superhosting.bg

advokat-astardjieva.bg Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

advokat-astardjieva.bg Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

advokat-astardjieva.bg WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-transform
Content-Type text/html
Date Fri, 12 Aug 2016 16:59:52 GMT
Server Apache

advokat-astardjieva.bg Keywords accounting

Keyword Count Percentage
адвокат 16 0.98%
адвокат софия 0 0.00%
адвокат вещно право софия 0 0.00%
адвокат облигационно право софия 0 0.00%
адвокат трудово право софия 0 0.00%
адвокат семейно право софия 0 0.00%
адвокат наследствено право софия 0 0.00%
адвокат търговско право со... 0 0.00%

advokat-astardjieva.bg Traffic Sources Chart

advokat-astardjieva.bg Similar Website

Domain Site Title

advokat-astardjieva.bg Alexa Rank History Chart

advokat-astardjieva.bg aleax

advokat-astardjieva.bg Html To Plain Text

Адвокат Грета Астарджиева - София Адвокат Грета Астарджиева Общо гражданско право, Вещно право, Облигационно право, Трудово право, Семейно и наследствено право, Търговско право, Граждански процес, Административно право и процес Начало За мен Услуги Възнаграждения On-Line Контакт Контакти Адрес: гр. София, 1000 ул. "Ангел Кънчев" № 20А ет. 1 над партер Телефони: тел. 02/9817485 адв. Грета Астарджиева моб. тел. 0887/853383 e-mail: astardjievag@yahoo.com адв. Алена Гачева моб. тел. 0887/212814 e-mail: alenagacheva@hotmail.com Начало Добре дошли в нашата страница и Ви благодарим за отделеното време. Практикуваме като адвокати в Софийска адвокатска колегия. Предлагаме на своите клиенти правна помощ в областта на търговското, гражданското и административното право и процес. Защо да се обърнете към нас? Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи динамични и чести изменения и допълнения. Това затруднява вземането на правилни решения. Навременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция. Ще се радваме да бъдем полезни на Вас, на Вашето семейство или на Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с нас! За нас Адвокат Грета Астарджиева Завършила съм Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 г. В периода 1996 г. - 1997 г. бях съдебен кандидат при Софийски окръжен съд. През 1997 г. започнах работа като юрисконсулт в "Химкомплект-инженеринг" АД, гр. София. През 2007 г. за кратко бях на работа в Националния институт на правосъдието. Адвокат съм от 2007 г., когато бях вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия. От 2007 г. до 2009 г. работих в Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори". През май 2009 г. създадох собствена адвокатска кантора, където, съвместно с адвокат Алена Гачева, сега работим за Вас. Адвокат Алена Гачева Завършила съм Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 2000 г. В периода февруари 2001 – февруари 2002 бях съдебен кандидат при Софийски градски съд. През юни 2002 г. бях вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия. От юни 2002 г. до юни 2010 г. работих в Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори". Услуги Общо гражданско право - съдебна защита по дела за поставяне под запрещение - правна помощ в процедурата по учредяване на настойничество и попечителство - правна защита в процедури по гражданска регистрация: промяна на име, промяна на гражданство, адресна регистрация и др. - регистрация на юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и др. Вещно право - пълно правно обслужване при: сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статут на имота в имотния регистър и по действащите кадастрален и регулационен план, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката, съдействие при осъществяване на процедурите пред нотариуса учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност - консултиране и защита при: съсобственост върху недвижими имоти - ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот етажна собственост - уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици и управление на етажната собственост съгласно новия Закон за етажната собственост реституция на недвижими имоти; - правна помощ при уреждане на имуществените отношения между съпрузите - имуществена общност, имуществена разделност, брачни договори; съдебна защита по дела, свързани с имуществени спорове между съпрузи - съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението - вписвания в имотния регистър Облигационно право - правна помощ при изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на различни видове договори - продажба, замяна, дарение, наем, заем, договор за изработка и др., обезпечаване на вземанията по сключен договор - посредничество при преговори по повод неизпълнение на договор; съдебна защита по дела при неизпълнение на договор; извънсъдебно и съдебно разваляне на договор - изготвяне на пълномощни - съдебна защита по дела за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване Трудово право - правна помощ при: изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори ангажиране имуществената отговорност на работодателя или на работника търсене на обезщетения по сключен трудов договор спорове относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения - съдебна защита по трудови дела Семейно и наследствено право - правна помощ при уреждане на имуществените отношения между съпрузите - имуществена общност, имуществена разделност, брачни договори - съдебна защита при прекратяване на брака - развод по взаимно съгласие и по исков ред - съдебна защита по дела за издръжка - съдебна защита по дела за възстановяване на запазена част при наследяване по закон - правна помощ при: изготвяне на нотариално и саморъчно завещание; приемане или отказ от наследство делба на наследство - доброволна делба и делба по съдебен ред Търговско право - правна помощ при: учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и т.н. вписвания и обявявания в търговския регистър прехвърляне на търговско предприятие учредяване и прекратяване на търговско представителство сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки - търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, запис на заповед, чек и т.н. - съдебна защита по дела за търговска несъстоятелност - пълно правно обслужване по договор на юридически лица или еднолични търговци, почасова консултантска дейност Граждански процес - съдебна защита: по граждански и търговски дела; по бързи производства, брачни дела, производства за поставяне под запрещение, съдебна дела, производства за сключване на окончателен договор и т.н.; при обезпечение на бъдещ иск и на предявен иск - налагане на запор, възбрана и др. в изпълнителни производства пред съда - при издаване на изпълнителен лист и заповеди за изпълнение по изпълнителни дела пред съдия-изпълнителя - принудително събиране на парични вземания, публична продажба на движими вещи и недвижими имоти, изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност, принудително изпълнение на непарични задължения - принудително отнемане на движими вещи и недвижими имоти, принудително изпълнение на определени действия. Административно право и процес - правна защита при издаването и изпълнението на административни актове и при извършването на административни услуги от различните държавни и общински органи; - правна защита при обжалване на административни актове; - съдебна защита по административни дела; - съдебна защита по административно-наказателни дела - обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции, актове за налагане на принудителни административни мерки и т.н. Възнаграждения Предложените по-долу възнаграждения подлежат на предоговаряне при фактическа и правна сложност на казуса. ?. Възнаграждения за консултации, справки, изготвяне на книжа и договори: 1. Устна консултация - 40 лв.; 2. Писмена консултация - 60 лв.; 3. Проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.; 4. Справка - 60 лв. 5. Съставяне на завещание - 50% от таксата по т. ?.6., но не по-малко от 200 лв. 6. Съставяне на писмени договори, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка, на база цената по съответния договор или акт: a. при интерес до 1000 лв. - 100 лв. б. при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 200 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.; б. при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 350 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв. г. при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 700 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.; д. при интерес над 100 000 лв. - 1000 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100000 лв.; 7. Учредяване и регистриране на: а. ЕТ - 200 лв.; б. ООД и ЕООД - 400 лв.; в. АД - 800 лв.; г. събирателно или командитно дружество - 300 лв.; д. жилищностроителна кооперация - 400 лв.; е. фондации и сдружения с нестопанска цел - 500 лв.; 8. Пълно правно обслужване по договор с юридически лица или еднолични търговци - 500 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец се дължи отделно възнаграждение; 9. За уговорена почасова консултантска дейност - 80 лв. на час. ??. Възнаграждения по граждански, търговски, административни и административно-наказателни дела за една инстанция: 1. За защита по дела без определен материален интерес възнагражденията са следните: а. по трудови дела - 300 лв. б. по трудови дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа - 400 лв. в. за развод по исков ред - 700 лв., г. за развод по взаимно съгласие - 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения между страните, възнаграждението се определя по реда на следващата т. 2 д. за обжалване на наказателно постановление - 150 лв., като при глоба или имуществена санкция над 1000 лв., възнаграждението е ? от възнаграждението, определено по реда на следващата т. 2. 2. За защита по дела с определен материален интерес възнагражденията са следните: а. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.; б. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.; в. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 500 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.; г. при интерес над 10 000 лв. - по договаряне. 3. За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания, но не по-малко от 800 лв. 4. За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 600 лв. 5. За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и в производства за издаване на заповед за изпълнение - възнаграждението се определя по правилата на т. ??.2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми. 6. За изготвяне на въззивни и касационни жалби и за приподписване на касационни жалби без явяване в съдебно заседание както и за изготвяне на молби за отмяна на влязло в сила решение - ? от възнаграждението за пълна съдебна защита с явяване в съдебни заседания. ???. Възнаграждения по изпълнителни дела 1. За образуване на изпълнително дело - 100 лв.; 2. За водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел събиране на парични вземания - ? от възнаграждението, определено по реда на т. ??.2., на база сумата за събиране 3. за въвод или опразване на недвижим имот – ? от възнаграждението, определено по реда на т. ??.2., на база стойността на имота. За всички неупоменати по-горе случаи възнаграждението се определя изцяло по договаряне с клиента. Адвокатът има право да оказва безплатна адвокатска помощ на: 1. материално затруднени лица; 2. лица, които имат право на издръжка; 3. близки и роднини, както и на юристи. On-Line Контакт Форма за On-Line Консултации. Ще се постараем да потърсим връзка с Вас в рамките на следващите дни, за да обсъдим Вашия въпрос. Молим Ви да осигурите валиден телефон или e-mail адрес за обратна връзка. · www.advokat-astardjieva.bg версия 5.0. Използвани материали от WordPress и Snag theme. Мобилни версии iphone.advokat-astardjieva.bg, android.advokat-astardjieva.bg и mobile.advokat-astardjieva.bg благодарение на iWebKit. No-JavaScript версия. Webmaster

advokat-astardjieva.bg Whois

Domain Name: ADVOKAT-ASTARDJIEVA.BG